©2017 BY JAYEE MOHITE SHIKSHAN PRASARAK MANDAL. 

REG NO. 7145/STR/MAH

              F- 7117/STR